Regulamin kursów Aron

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora, a w szczególności: ogólne warunki zawierania umów (składania Zgłoszeń), zasady oraz sposób przeprowadzania Szkoleń przez Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Szkoleń, odpowiedzialność Organizatora za prawidłowe przeprowadzenie Szkoleń zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i treścią Oferty, a także zasady i tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a) Serwis – portal internetowy udostępniany przez Organizatora pod aktualnym adresem URL: www.aronhome.pl (oraz innymi adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją lub każdym tym, który go zastąpi w przyszłości), za pośrednictwem którego dokonuje się Zgłoszenia celem uczestniczenia w Szkoleniach. Jeżeli Organizator udostępnia Serwis także poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym także na urządzeniach mobilnych, przez Serwis należy także rozumieć również portal internetowy udostępniany poprzez te aplikacje z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju oraz zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej Serwisu;
  b) Szkolenia – usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników Szkoleń w formie szkoleń zamkniętych lub Szkoleń VOD, których zakres i rodzaj szczegółowo określa Oferta, przeprowadzanych dla grup zorganizowanych i niezorganizowanych lub indywidualnie na podstawie Zgłoszenia;
  c) Szkolenie VOD – wcześniej przygotowane i opracowane przez eksperta oraz udostępnione w Serwisie szkolenia online w formie wideo, dostępne na żądanie Uczestnika Szkolenia;
  d) Organizator – Aron Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000974767, NIP: 6762618859, z siedzibą ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, adres poczty elektronicznej: kontakt@aronhome.pl
  e) Uczestnik Szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła wolę uczestnictwa w Szkoleniach poprzez dokonanie Zgłoszenia oraz opłaciła lub została za nią opłacona kwota wynikająca z Oferty;
  f) Zgłoszenie – oświadczenie woli uczestnictwa w Szkoleniu i zawarcia w tym celu stosownej umowy z Organizatorem, złożone przez dokonanie wyboru Oferty za pośrednictwem Serwisu, przez osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
  g) Oferta – Szkolenia oferowane przez Organizatora w Serwisie, tj. szkolenie „Spotkanie duszy”, szkolenie „Operacje fantomowe ”, szkolenie „Uzdrowienie ducha i ciała - droga do zdrowia i szczęścia ” i Szkolenie VOD, których zakres, rodzaj, cenę i termin przeprowadzenia szczegółowo określa treść oferty zamieszczonej w Serwisie.
 3. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem Zgłoszenia i przystąpieniem do Szkolenia oraz dostosowania się do jego postanowień.

II. PROCEDURA ZGŁOSZENIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 1. Informacja o Szkoleniach przekazywana jest potencjalnym Uczestnikom Szkoleń w formie Oferty oraz działań promocyjno-marketingowych.
 2. Podstawą uczestnictwa w Szkoleniach jest wyrażenie chęci udziału w nich poprzez dokonanie Zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Organizatora po wybraniu danej Oferty oraz dokonaniu należnej opłaty.
 4. Do skutecznego Zgłoszenia wymagany jest dostęp do Internetu lub urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową w najnowszej wersji lub dedykowaną aplikacją w jej najnowszej wersji (w razie korzystania z Serwisu na urządzeniach elektronicznych innych niż komputer).
 5. Przez dokonanie Zgłoszenia, Uczestnik Szkolenia zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług i tym samym jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 6. W przypadku gdy Zamówienie jest składane przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, do jego skutecznego złożenia wymagana jest zgoda (potwierdzenie) jej przedstawiciela ustawowego.
 7. Koszt uczestnictwa w Szkoleniach nie zawiera opłat dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia i innych tożsamych lub zbieżnych, chyba że w Ofercie danego szkolenia wskazano inaczej.
 8. Organizator może ograniczyć ilość Uczestników Szkolenia, uwzględniając właściwości techniczne, organizacyjne oraz cel szkolenia, o czym informuje potencjalnych uczestników w treści danej Oferty. W takim przypadku, o wpisie na listę uczestników danego Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Organizatora i umieszczonej w ofercie danego szkolenia. Jako termin wpłaty uznaje się datę uznania (obciążenia) rachunku bankowego Organizatora.
 9. Szczegółowe warunki i procedury składania Zgłoszeń, potwierdzania Zamówień i dokonywania płatności za Szkolenia określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie Organizatora pod adresem URL http://www.aronhome.pl/regulamin-kursy-offline

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 1. Po potwierdzeniu Zgłoszenia, Organizator udziela Uczestnikowi wszelkich innych niezbędnych informacji (w tym o charakterze organizacyjnym), dotyczących wybranego Szkolenia.
 2. Organizator udostępnia Uczestnikowi Szkolenia materiały szkoleniowe dotyczące Szkolenia w formie elektronicznej (Szkolenia VOD) lub papierowej (pozostałe Szkolenia). Materiały szkoleniowe i informacje udostępniane są Uczestnikom Szkoleń przez Organizatora, chronione są prawem autorskim. Kopiowanie lub upowszechnianie ich w jakichkolwiek celach, a także używanie do celów handlowych w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób lub wykorzystywanie ich do prezentacji na innych stronach internetowych lub w jakiejkolwiek innej formie, bez uprzedniej zgody Organizatora, jest zabronione.
 3. Udział w Szkoleniu jest dobrowolny i w każdej chwili każdy Uczestnik Szkolenia może z niego zrezygnować, wnioskować o zmianę jego terminu albo wnosić o przepisanie Zgłoszenia na inną osobę. Warunki odstąpienia od umowy, anulowania Szkolenia lub zmiany jego terminu oraz przepisania Zamówienia na inną osobę określa szczegółowo regulamin
 4. Dokonanie przez Uczestnika samego Zgłoszenia (bez uiszczenia należnej opłaty) oraz niewzięcie udziału w Szkoleniu, nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.
 5. Szkolenie odbywa się zgodnie z zakresem i w terminie wynikającym z treści Oferty, jak również zgodnie z harmonogramem (programem szkolenia), przesłanym Uczestnikowi Szkolenia w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Szkolenie VOD odbywa się wyłącznie w sposób zdalny (online) przez uzyskanie przez Uczestnika Szkolenia dostępu do materiałów szkoleniowych, opublikowanych w Serwisie w formie prezentacji lub filmów wideo. Dostęp do materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na zasadach przedstawionych w Ofercie oraz niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik Szkolenia w trakcie Szkolenia jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich poleceń oraz informacji Organizatora, a także do korzystania z usług i materiałów oferowanych mu w ramach Szkolenia w sposób zgodny z prawem (w szczególności prawem autorskim) i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem poszanowania własności intelektualnej i dóbr osobistych Organizatora i osób trzecich (w tym również innych Uczestników Szkolenia)
 8. Zabrania się Uczestnikom Szkolenia:
  a) wykorzystywania zdobytej podczas Szkolenia wiedzy i umiejętności oraz przekazanych materiałów szkoleniowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w sposób niezgodny z celem oraz przeznaczeniem Szkolenia, w szczególności w celach komercyjnych, handlowych lub reklamowych oraz prowadzenia na ich podstawie własnych szkoleń;
  b) wykorzystywania udziału w Szkoleniach w celach prowadzenia działań rekrutacyjnych czy employer-brandingowych oraz innych niezgodnych z przeznaczeniem Szkolenia;
  c) rejestrowania się w Serwisie za pomocą adresu e-mail założonego jedynie w celu rejestracji w Serwisie (adresu fikcyjnego);
  d) prowadzenia jakichkolwiek innych działań godzących w interes i dobre imię Organizatora lub mogących negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu.
 9. Po zakończeniu Szkolenia, Uczestnicy Szkolenia na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat jego ukończenia wystawiony przez Organizatora.

IV. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub jego odwołania najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, wyłącznie w następujących sytuacjach:
  a) nieosiągnięcie progu (liczby) osób wymaganych do przeprowadzenia Szkolenia;
  b) z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator, w wypadku odwołania Szkolenia, poinformuje o tym fakcie Uczestnika Szkolenia. Informacja dotycząca odwołania Szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnik Szkolenia wydaje jedną z dwóch dyspozycji dotyczącej wpłaconej tytułem płatności za szkolenie kwoty:
  a) albo zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność;
  b) albo pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie.
 4. Dyspozycję, o której mowa w ust. 3 powyżej, wydaje Uczestnik Szkolenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go przez Organizatora o fakcie odwołania Szkolenia. W Przypadku nieudzielenia tej dyspozycji w powyższym terminie, przyjmuje się, że Uczestnik Szkolenia zażądał zwrotu pieniędzy.
 5. W przypadku dokonania przez Uczestnika Szkolenia wyboru opcji, o której mowa w ust. 3 lit. b) powyżej, Organizator niezwłocznie informuje mailem Uczestnika Szkolenia o wyznaczeniu kolejnego terminu Szkolenia tego samego rodzaju. W przypadku braku w najbliższym czasie wolnych terminów Szkolenia tego samego rodzaju, Organizator proponuje Uczestnikowi odbycie innego Szkolenia. Jeżeli Uczestnik Szkolenia nie wyrazi zgody na taką propozycję w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, przepis ust. 4 zdanie 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Organizator zawiadamia Uczestnika Szkolenia o tym fakcie co przynajmniej na 3 dni przed terminem Szkolenia. Uczestnik Szkolenia w tej sytuacji może zrezygnować ze Szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów Szkolenia. Rezygnacji należy dokonać nie później niż w terminie 2 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie przez Organizatora; przepis ust. 4 zdanie 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ZA WYKONANIE UMOWY

 1. Organizator w ramach organizowanych przez siebie Szkoleń świadczy swoje usługi z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz odpowiada jedynie za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa cywilnego.
 2. Zapoznanie się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik w pełni świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na uczestnictwo w Szkoleniu oraz udział w procesach szkoleniowych będących przedmiotem Szkolenia, a także przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko z tym związane, oraz zwalnia Organizatora od odpowiedzialności w zakresie ewentualnych szkód niemajątkowych na osobie mogących powstać w związku z uczestnictwem w Szkoleniu.
 3. Złożenie Zamówienia na Szkolenie jest równoznaczne ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w tym szkoleniu oraz zasad odpowiedzialności za ewentualne szkody. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu ani za utrudnienia w przeprowadzeniu danego Szkolenia w sposób niezgodny z treścią niniejszego Regulaminu lub Oferty, zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 5. Usługi oferowane przez Organizatora nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego czy też farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny, wobec czego Uczestnikowi Szkolenia nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia (w tym o charakterze odszkodowawczym) z tego tytułu.

VI. REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, jak również wszelkie uwagi związane z jakością przeprowadzonych Szkoleń mogą być reklamowane przez Uczestnika Szkolenia i użytkowników Serwisu przez zgłoszenie takiego faktu drogą mailową na adres kontakt@aronhome.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa lub imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), rodzaj reklamowanej usługi (zaś w przypadku Szkolenia – kod i termin Szkolenia oraz szczegółowe opisanie Szkolenia), powód reklamacji i uzasadnienie.
 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów obowiązującego prawa, a także nieznajomości regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności, dostępnych w Serwisie Organizator pod adresami www.aronhome.pl/regulamin-kursy-offline oraz odpowiednio www.aronhome.pl/polityka-prywatnosci.
 5. W przypadku uznania reklamacji, wszelkie ewentualne koszty związane z reklamacją lub szkody poniesione z tego tytułu przez Uczestnika Szkolenia ponoszone są przez Organizatora.
 6. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób, wobec których Organizator ma roszczenia finansowe, jak również reklamacje zgłoszone po upływie 1 roku od daty zakończenia szkolenia.
 7. Szczegółowe zasady oraz tryb i procedury składania i rozpatrywania reklamacji określa regulamin świadczenia usług, dostępny w Serwisie Organizatora pod adresem www.aronhome.pl/regulamin-kursy-offline

VII. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Szkolenia jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Szkolenia przetwarzane będą wyłącznie:
  a) w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania świadczonych usług (Szkolenia) oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczonych usług;
  b) w celach statystycznych i analitycznych (w tym badania poziomu satysfakcji Uczestników Szkolenia);
  c) w celach handlowych i marketingowych;
  d) w pozostałych celach, zakresie oraz w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności, opublikowanej w Serwisie pod adresem aronhome.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Organizator przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Szkolenia innym podmiotom z nim współpracującym wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do należytego oraz prawidłowego wykonania świadczonych przez niego usług (Szkolenia).
 4. Uczestnikom Szkolenia i osobom korzystającym z Serwisu przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie;
  f) pozostałe uprawnienia wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 2, Organizator dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Uczestników Szkolenia oraz innych osób korzystających z Serwisu – podczas ich obecności w Serwisie, podczas procesu składania Zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją Zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i reklamacje oraz obsługą Zamówienia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2021 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, a także Polityki prywatności i Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (dostępnych w Serwisie pod adresami www.aronhome.pl/regulamin-kursy-offline oraz odpowiednio www.aronhome.pl/polityka-prywatnosci), ze skutkiem na przyszłość z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności zaś:
  a) zmiany przepisów prawa;
  b) wystąpienia okoliczności, z których będzie wynikało, że dane postanowienie Regulaminu, Polityki prywatności lub Regulaminu świadczenia usług narusza przepisy prawa,
  c) zmiany funkcjonalności Serwisu.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą w żaden sposób naruszać praw użytkowników Serwisu lub Uczestników Szkolenia, wynikających wprost z uprawnień przyznanych im przed dniem wejścia w życie takich zmian, chyba że uprawnienia te były niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności, zmiany takie nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane na ich podstawie umowy.
 4. O każdej zmianie, o której mowa w ust. 2 powyżej, Organizator jest obowiązany poinformować Uczestników Szkolenia oraz innych użytkowników Serwisu za pośrednictwem strony internetowej działającej w ramach Serwisu i poczty elektronicznej. Każda taka zmiana wymaga zgody Uczestnika Szkolenia, który – w razie braku akceptacji nowej wersji Regulaminu, Polityki prywatności czy też Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – może bez żadnych kosztów ani konsekwencji rozwiązać umowę z Organizatorem. Niezłożenie przez Uczestnika Szkolenia deklaracji odnośnie akceptacji zmian w Regulaminie, Polityce prywatności lub też Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, równoznaczne będzie z wyrażeniem przez niego zgody na takie zmiany.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności jego pozostałych postanowień.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów między Organizatorem a Uczestnikami Szkolenia jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 7. Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi podlegają powszechnie obowiązującym przepisom polskiego prawa.
 8. Polityka prywatności oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępne w Serwisie pod adresami www.aronhome.pl/regulamin-kurs-offline oraz odpowiednio www.aronhome.pl/polityka-prywatnosci, stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy. Prosimy o wysłanie na podany adres e-mail)

.

Adresat:

Aronhome ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

adres e-mail: kontakt@aronhome.pl

Ja, …………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy.

Data aktywacji Konta:

Imię i nazwisko Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Adres korespondencyjny Użytkownika:

Podpis Użytkownika:

Data: